§ 1. Informacje podstawowe.

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony www.hurtowniafatra.pl zwanym dalej Sklepem, jest firma Hurtownia FATRA z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Podgórze 1 – zwana dalej Właścicielem sklepu.
 2. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Właściciela sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Po przekroczeniu kwoty  (….)  zamówienia ,ceny zawarte w cennikach są cenami umownymi podlegającymi negocjacji handlowej.
 5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Wszystkie ceny netto podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT

§ 2. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest firma zarejestrowana w CEIDG.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest firma Hurtownia Fatra.
 3. Zamówienia w sklepie można składać przez stronę www wypełniając odpowiedni formularz.
 4. Dostęp do całego serwisu i składania zamówień jest ograniczony tylko dla użytkowników posiadających login i hasło nadane przez Właściciela sklepu. Login i hasło są nadawane i przekazywane podmiotom stale współpracującym z Właścicielem Sklepu.
 5. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 6. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 7. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela sklepu.

§ 3. Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 2. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysyłki towarów do Zamawiającego.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 4. Domyślną formą dostawy jest transport własny Właściciela lub przesyłka Kurierska. Na życzenie Nabywcy i na jego koszt, możliwe są inne formy dostawy.
 5. Sposób i forma dostawy oraz sposób zapłaty są indywidualnie uzgadniane z klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Właściciel sklepu dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 7. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
 8. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Nabywca jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

§ 4. Płatność.

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 • Gotówką przy odbiorze towaru (płatne dostawcy za pokwitowaniem) i dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.
 • Przelewem – przedpłata (Nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia). Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.

§ 5. Gwarancja i zwroty.

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów i są opisane w instrukcjach obsługi sprzętu.
 2. Właściciel sklepu nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 3. Żadne zwroty nie będą realizowane.

§ 6. Ochrona danych osobowych.

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela sklepu w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą “O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia w Sklepie dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.